Duurzaamheid

Wat houden Duurzaamheidsrichtlijnen CSDDD en CSRD in voor uw bedrijf?

 

Duurzaamheid staat volop in de schijnwerpers. Vanaf 2024 zijn er diverse nieuwe regelgevingen van kracht waar bedrijven zich aan moeten conformeren. Een opgave of een uitdaging? Al die richtlijnen en wetgevingen kunnen een behoorlijke impact hebben. Graag maken wij voor u de duurzaamheidsrichtlijnen CSDDD en CSRD inzichtelijk. 

 

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

De CSDDD schept een wettelijke aansprakelijkheid voor bedrijven met betrekking tot milieu- en mensenrechtenschendingen en stelt verplicht een transitieplan op te stellen dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Zoals de naam al aangeeft, is CSDDD – ook wel de CS3D genoemd – een richtlijn die grote ondernemingen verplicht om in hun jaarverslag te rapporteren over duurzaamheid en sociale kwesties. De nieuwe due diligence-eisen zijn niet alleen van toepassing op de directe acties van het bedrijf, maar ook op hun dochterondernemingen en toeleveringsketen. In de EU gevestigde bedrijven, evenals niet-EU-bedrijven die een bepaald niveau van zaken in de EU uitoefenen, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de acties van hun leveranciers.


Zes stappenplan CSDDD

Due diligence staat voor een zorgverplichting waarbij een belangrijk aspect is dat deze verplichting niet alleen geldt ten aanzien van de eigen locatie van het bedrijf, maar zich uitstrekt over de gehele keten. Zowel upstream (richting leveranciers) als downstream (richting klant en consument). Voor bedrijven betekent dit dat zij inzicht moeten krijgen in hun productieketen door risico’s te analyseren en te beoordelen. Om aan deze due diligence-verplichting te kunnen voldoen, moeten de volgende zes stappen worden opgevolgd:

 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in beleid en managementsystemen samengebracht en toegepast;
 2. Negatieve gevolgen die voortvloeien uit activiteiten, toeleveringsketens en zakelijke relaties worden herkend en beoordeeld;
 3. Bij negatieve gevolgen moet dit worden gestopt, voorkomen of beperkt;
 4. Praktische toepassingen en resultaten worden gemonitord;
 5. Over de aanpak van de gevolgen wordt gecommuniceerd;
 6. Voor herstelmaatregelen wordt zorggedragen of eraan meegewerkt indien van toepassing.


Voor wie geldt CSDDD?

De richtlijn geldt voor de volgende ondernemingen, verdeeld in drie groepen:

 1. Europese ondernemingen met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde netto-omzet van meer dan EUR 150 miljoen.
 2. Europese ondernemingen met meer dan 250 werknemers en een wereldwijde netto-omzet van meer dan EUR 40 miljoen, die actief zijn in bepaalde hoog-risico sectoren zoals de textielindustrie, landbouw, en winning van mineralen.
 3. Ondernemingen van buiten de EU (derde landen) die in de EU meer dan EUR 150 miljoen aan netto-omzet behalen of een netto-omzet van meer dan EUR 40 miljoen hebben en actief zijn in bepaalde hoog-risico sectoren.
  (Bron: Corporate Sustainability Due Diligence – European Commission (europa.eu).


CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) 

Deze Europese Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage is al wat langer van kracht. Vanaf 2024 moeten bedrijven in de EU rapportages opstellen over hun duurzaamheid door middel van diverse duurzaamheidscriteria op de drie gebieden: Environment, Social en Governance-ofwel het ESG-. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) heeft via een uitgebreid due diligence-proces twaalf standaarden opgesteld, in samenspraak met een groot aantal stakeholders. De milieustandaarden gaan bijvoorbeeld over de CO2-uitstoot en waterverbruik. De sociale standaarden gaan bijvoorbeeld over de eigen werknemers maar ook over getroffen gemeenschappen. Daarnaast vallen onder andere anti-corruptiebeleid en dierenwelzijn onder de bestuurlijke standaard. Deze punten zijn weer uitgewerkt in de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zodat bedrijven precies weten wat zij over de ESG moeten rapporteren voor de uniformiteit.


CSRD Duurzaamheidsverslaggeving en IMVO

De CSRD vraagt bedrijven om te rapporteren over duurzaamheid in hun eigen organisatie en de keten. Veel bedrijven zijn internationaal actief en dit geeft vaak een grote impact op mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Daarmee gelijktijdig een hoofdzakelijke reden dat het rapporteren over IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een belangrijk onderdeel is van deze wetgeving.  Een bedrijf bouwt aan zijn toekomst door visie en ambities op het gebied van duurzaamheid op de korte, middellange en lange termijn transparant te maken en te realiseren.


Voor wie geldt CSRD? 

Ondernemingen die onder deze Richtlijn vallen zijn de grote B.V.’s en N.V.’s, alsook de organisaties die van openbaar belang zijn en beursvennootschappen. Wilt u weten of uw bedrijf onder de CSRD valt? Hiervoor is een handige beslisboom opgesteld.
Voor ondernemingen die buiten het toepassingsbereik van de CSRD vallen, is het mogelijk dat ze wel het effect van de CSRD ervaren. Zoals bedrijven, die produceren voor een rapportageplichtige onderneming, kunnen worden gevraagd om informatie te delen, waarover hun afnemer moet rapporteren.

 

CSDDD versus CSRD?

Wat is nu een overeenkomst en het grote verschil tussen deze twee Richtlijnen? Beide Richtlijnen richten zich op duurzaamheid en sociaal- en ketengericht van toepassing is. Dat betreft bijten ze elkaar niet. De nadruk bij CSRD ligt er voornamelijk op het rapporteren van duurzaamheidsinspanningen. Tevens moeten de bedrijven volgens CSRD rapporteren over beleid, doelstellingen en maatregelingen (inclusief de KPI’s). Daarentegen bepaalt CSDDD wat juist de verplichtingen met betrekking tot bedrijfsgerelateerde risico’s en impact op mens en milieu zijn voor bedrijven.

Het blijft wettelijke regelgeving waar u zich als bedrijf aan moet conformeren. Deze twee nieuwe Richtlijnen kunnen worden gezien als een extra verplichting, al valt uw bedrijf er niet direct onder. Feitelijk gezien klopt dit, toch is het lichtpunt hierin dat Due Diligence – risicomanagement – veel raakvlakken heeft met kwaliteit, voedsel- en voederveiligheid en de implementatie van de duurzaamheidsrisico’s hier goed op aansluit. Aanpak en toepassing van de duurzaamheidsrichtlijnen ligt daarmee binnen handbereik. Juist op dit gebied heeft Schouten Advies dé expertise om de benodigde ondersteuning te bieden om te kunnen voldoen aan de Richtlijnen voor een toekomst met focus en visie op duurzaamheid.

 

Vragen of advies nodig?

Heeft u nog verdere vragen over de CSDDD en CSRD wetgeving?  Neem dan contact op via: info@schoutenadvies.nl
Schouten Advies ontzorgt u met focus!