Nieuwe Arbowet sinds 1 juli van kracht

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Dat betekent dat bedrijven moeten beschikken over een basiscontract waarin afspraken over de arbodienstverlening zijn vastgelegd. Met de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers, werknemers en de rol van de preventiemedewerker versterkt. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeterd.

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. De nieuwe regels hebben gevolgen voor onder andere de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker(s). Heeft u inmiddels uw basiscontract al helemaal op orde? Hieronder zetten wij beknopt de belangrijkste wijzigingen nog eens op een rijtje.

Basiscontract Arbodienstverlening
Eén van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners. In het basiscontract komen afspraken over de inhoud van de arbodienstverlening zoals de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Er staat onder andere in bij welke taken de werkgever zich dient te laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Naast de bestaande, wettelijke taken zoals het toetsen en adviseren van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E), deskundige begeleiding bij ziekte en het (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), dienen nu aandachtspunten als een “open spreekuur” en een “second opinion” voor medewerkers opgenomen te worden in het basiscontract.

De andere belangrijke wijzigingen met betrekking tot de nieuwe Arbowet zijn:

  • Werknemers hebben het recht de bedrijfsarts via een open spreekuur te bezoeken. Bijvoorbeeld omdat ze vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot het werk. Dit geldt ook voor werknemers die nog niet verzuimd zijn of nog geen gezondheidsklachten hebben.
  • De adviserende rol van de bedrijfsarts bij de begeleiding van ziekteverzuim is verduidelijkt, zowel naar de werkgever als de werknemer.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen.
  • Indien werknemers twijfelen aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, hebben zij het recht om het oordeel voor te leggen aan een andere bedrijfsarts (second opinion).
  • Naast de bedrijfsarts heef ook de preventiemedewerker een belangrijkere rol in de nieuwe Arbowet. De ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie.
  • In het basiscontract dient te worden opgenomen dat bedrijfsartsen beroepsziekten moeten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Naast een volledig overzicht van beroepsziekten, kunnen hiermee nieuwe beroepsziekten worden opgespoord. Bedrijfsartsen zijn echter niet verplicht beroepsziekten te melden. Iedere bedrijfsarts dient over een klachtenprocedure te beschikken zodat een werknemer een klacht in kan dienen. Dit geldt ook voor zelfstandige bedrijfsartsen die niet werkzaam zijn bij een gecertificeerd arbodienst.

Hoe dien ik dit te regelen?
Voor alle wetsbepalingen heeft het Arboportaal de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gemaakt. Deze toolkit biedt factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/digitaletoolkit.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van ons nieuws