Wat doet een preventiemedewerker?

Preventiemedewerkers hebben een belangrijke rol  bij de zorg voor een gezonde en veilige werkplek. Niet voor niets heeft de Arbowet het over deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming. Meestal hebben preventiemedewerkers daarnaast nog een gewone functie. In de Arbowet wordt nadrukkelijk vermeld dat de preventiemedewerker moet beschikken over voldoende kennis en ervaring. Wat houdt “voldoende” kennis en ervaring precies in?

Sinds 2005 is ieder bedrijf met personeel verplicht één of meerdere preventiemedewerkers aan te stellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 medewerkers) mag de directie deze rol zelf vervullen. Heeft een bedrijf meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan dient een andere werknemer in de organisatie deze rol te vervullen.

Als een preventiemedewerker is aangesteld, heeft die volgens de Arbowet de volgende taken:

  • Het (mede) opstellen van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E);
  • Het (mede) uitvoeren van de maatregelen in het Plan van Aanpak;
  • Het adviseren van en samenwerken met de Arbodienst (of bedrijfsarts);
  • Samenwerken met en adviseren van de ondernemingsraad (indien van toepassing).

Naast de hierboven genoemde wettelijke taken, komt het in de praktijk vaak voor dat de preventiemedewerker andere Arbo-taken op zich neemt. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting geven aan en vragen beantwoorden van collega’s over arbeidsomstandigheden. Vaak is de preventiemedewerker degene die het contact onderhoudt met externe Arbodeskundigen zoals bedrijfsarts of arbodienst en de arbeidsinspecteur (Inspectie SZW).

Wat doet een preventiemedewerker in de praktijk?

Hoewel de wetgeving dus een kader biedt voor de taken van de preventiemedewerker, is de praktische invulling daarvan open gelaten. Wat een preventiemedewerker precies doet, kan per organisatie verschillen. Het belangrijkste is dat het takenpakket goed aansluit bij de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de eigen organisatie. De RI&E van uw organisatie is daarbij een goed vertrekpunt. Deze geeft duidelijkheid aan betrokkenen en kan als basis dienen voor het verdelen van de taken. Het vastleggen van deze taken en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in een functieprofiel, is daarbij verstandig.

Over het algemeen voert de preventiemedewerker de praktische Arbotaken van het bedrijf uit. Voorbeelden van taken die preventiemedewerkers kunnen uitvoeren, zijn:

  • opstellen en actualiseren van het Arbobeleid;
  • zorgen dat onderhoud en keuring van arbeidsmiddelen volgens planning gebeurt;
  • geven van Arbovoorlichting;
  • uitvoeren van werkplekinspecties en observatieronden;
  • melden en onderzoeken van incidenten;
  • houden van toezicht en aanspreken van medewerkers.

Als je naar het lijstje taken kijkt, is een ding wel duidelijk: de preventiemedewerker moet wel iets van de Arbowet- en regels weten. Een preventiemedewerker in een kantoor zal op andere onderwerpen deskundig moeten zijn dan een preventiemedewerker in een productiebedrijf. Het is daarom van belang om preventiemedewerkers goed op te leiden. Aan de opleiding van een preventiemedewerker kleven echter geen wettelijke eisen. Afhankelijk van de bedrijfsrisico’s kan meer of minder scholing wenselijk zijn. De keuze voor een opleiding hangt dus sterk samen met het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker en de specifieke bedrijfsrisico’s.  Zo zijn er bijvoorbeeld opleidingen van één dag maar ook van een hele week. Ook de omvang van de organisatie en het aantal uren die iemand aan deze taak besteed, kan van belang zijn. Zorg in ieder geval dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit bij het functieprofiel van de preventiemedewerker.

Hoe helpt Schouten Advies?

Schouten Advies begrijpt als geen ander dat het voor u als (startende) preventiemedewerker lastig is om deskundig te zijn in alle Arbo-onderwerpen. Welke zaken pakt u als eerste op en hoe gaat u tewerk? Schouten Advies ondersteunt uw organisatie bij de praktische invulling van alle Arboverplichtingen. Samen met u nemen we de inhoud van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) door en bepalen we welke aanpak voor uw organisatie het beste werkt. Heeft u nog geen RI&E? Dan kan Schouten Advies deze samen met u uitvoeren. 

Blijf op de hoogte