Food | Duurzaamheid

Verandering ISO-normen met Focus op Klimaatverandering

Afgelopen februari hebben IAF en ISO amendementen uitgebracht voor verschillende managementsysteemnormen in het kader van klimaatverandering. Als gevolg van deze verandering worden gecertificeerde bedrijven geacht aandacht te schenken aan klimaatverandering, wat een verplicht onderdeel is geworden bij ISO-certificering.

Klimaatverandering is momenteel een van de grootste uitdagingen die om grote wereldwijde aandacht vraagt. Om die reden heeft ISO (International Standardization Organization) besloten om klimaatverandering te koppelen aan managementsysteemnormen. Dit is een directe reactie op het tekenen van de ‘London Declaration’ en committeert de organisatie zich om via internationale normen bij te dragen aan een duurzame toekomst.
Dit besluit toont een anticiperende houding ten aanzien van klimaatuitdagingen, gericht op het motiveren van organisaties om de impact van klimaatverandering op hun activiteiten te heroverwegen. In samenwerking met IAF (International Accreditation Forum), een wereldwijde vereniging van accreditatie-instanties voor conformiteitsbeoordeling, zijn hiervoor amendementen opgesteld en bij publicatie op 23 februari 2024 direct geldig geworden.

 

Doorvoering certificaataudit  

Certificerende instellingen geven aan dat de wijziging wordt gezien als een verduidelijking in plaats van een nieuwe vereiste. Als gecertificeerde organisatie moet je klimaatverandering als een belangrijk aspect en risico beschouwen. Een overgangsperiode wordt daarom niet nodig geacht en (gecertificeerde) bedrijven worden al ge-audit op de doorvoering van de amendementen. Dit geldt voor alle managementsysteemnormen, waaronder: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Ook worden er geen nieuwe certificaten uitgegeven en blijven de huidige certificaten intact, omdat het amendement een toevoeging is aan de norm en los staat van de revisie van de achterliggende ISO-normen.

 

Verandering voor certificaathouder  

De aanpassingen zijn afgestemd op het belang van klimaatverandering binnen de organisatorische context van een managementsysteem. Dit betekent dat gecertificeerde bedrijven klimaatverandering moeten meenemen in hun managementsystemen en dit moeten integreren in de kans- en risicobeoordelingen. Vanwege de invoering van dit amendement wordt klimaatverandering een verplicht punt van aandacht in de contextanalyse. Organisaties die ISO-managementsysteemnormen toepassen, dienen na te gaan of klimaatverandering impact heeft op de doelstellingen uit het managementsysteem. Vervolgens moet er bepaald worden of hierop actie moet worden ondernomen. Daarnaast moeten eventuele eisen van stakeholders met betrekking tot klimaatverandering ook benoemd worden in het managementsysteem.

Concreet zijn de volgende teksten toegevoegd aan de bestaande ISO-normen:

  • 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context: “De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt (issue) is.”
  • 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden: “OPMERKING: Relevante belanghebbenden kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering.”

Eisen klimaatverandering implementeren 

Door deze veranderingen in de managementsysteemnormen door te voeren, wil ISO stimuleren dat organisaties proactief klimaatgerelateerde risico’s en kansen aanpakken en zo bijdragen aan mondiale duurzaamheidsinspanningen. Als een gecertificeerd ISO-bedrijf, moet de organisatie zich hieraan conformeren. De gevolgen voor de organisaties kunnen zijn:

  • Dat potentiële gevolgen van klimaatverandering op hun activiteiten moeten worden beoordeeld;
  • Doelen en streefdoelen moeten worden opgesteld met betrekking tot het aanpassen aan en tegengaan van klimaatverandering;
  • De klimaatgerelateerde eisen moeten worden geïntegreerd in beleid, procedures en beslissingen.

Het effect van klimaatverandering varieert per managementsysteem, wat betekent dat de invloed op bijvoorbeeld een kwaliteitsmanagementsysteem anders kan zijn dan op een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem. Ook voor het implementeren van deze verandering bestaat, net zoals voor de overige ISO-normen, geen vast kader hoe dit moet worden ingericht.

 

Vragen of advies nodig?

De consultants bij Schouten Advies helpen u graag verder bij het implementeren van de wijzigingen. Neem contact op via info@schoutenadvies.nl